DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Dahilde İşleme Rejimi: İhraç ürünlerinin üretiminde kullanılan, ithalatı vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsamaktadır. Dahilde işleme tedbirleri ithalatta şartlı muafiyet sistemi ve ithalat sonrasında alınan vergilerin geri ödenmesi sisteminden oluşmaktadır.

-31 Aralık 1999 tarih ve 23923 numaralı Resmi Gazete'de 99/13819 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararı (Karar Numarası: 99/138129", 8 Şubat 2000 tarih ve 23958 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (Tebliğ Numarası: İhracat 2000/4)" ve "Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ Numarası: İhracat 2000/6)" yayımlanmıştır.

-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 numaralı 95/7617 sayılı "Hariçte İşleme Rejimi Kararı" ile 24 Ocak 1996 tarih ve 22533 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan "Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (Tebliğ No: İhracat 96/13)" yayımlanmıştır.

-31 Aralık 1999 tarih ve 23923 numaralı Resmi Gazete'de İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (Karar Numarası: 99/13812) ile İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2000/1) yayımlanmıştır.

-8 Mart 2000 tarih ve 23987 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliği (İhracat: 2000/5)" yayımlanmıştır.

İthalatta Şartlı Muafiyet Sistemi: Türkiye Gümrük Bölgelerinde yerleşik firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretimi için gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerini bedelli veya bedelsiz olarak ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat vermek kaydıyla gümrüksüz olarak ithal edebilmeleridir.

İthalat Esnasında Alınan Vergilerin Geri Ödenmesi: Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmaların, serbest dolaşıma girmiş (vergileri ödenmiş) bir eşyayı işlem görmüş ürünler şeklinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında üçüncü ülkelere ihraç etmelerinden sonra ithalat esnasında ödemiş oldukları vergileri geri alabilmeleridir.

Hariçte İşleme Rejimi: Serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak üçüncü ülkelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ürünlerin tam ve kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.

İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Gümrük Muafiyeti: Söz konusu muafiyetten yararlanmak isteyen firmaların Dış Ticaret Müsteşarlığı'na müracaat ederek belge almaları zorunludur. Bu belgelerle iç piyasada satışı ihracat sayılan makine, teçhizat ve ara malının üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin gümrük vergilerinden muaf olarak (KDV hariç) ithali mümkündür.

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası: Vergi, Resim ve Harç İstisnası kapsamında, ilgili mevzuatlarda yer alan işlem, krediler ve benzeri uygulamalar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, Damga Vergisinden, Harçlar Kanunundan ve diğer kanunlarda yer alan vergi resim ve harçlar ile hal rüsumundan müstesnadır.